Worship Blog – Spring

Ik ben Rianne en ik ben getrouwd met André. Samen hebben we twee geweldige kinderen, Tim en Joanne, allebei tieners inmiddels. Vanaf het eerste begin, alweer negen jaar geleden, zijn wij deel van Redeemer Church en we zijn nog steeds heel blij met deze kerk en voelen ons hier echt thuis. Het is zo bijzonder om te zien wat God doet en gedaan heeft in de afgelopen jaren!

Voordat we deel werden van Redeemer waren we deel van de Wijnstokgemeente in Berkel & Rodenrijs. Deze kerk is ook deel van de New Frontiers familie, maar is een Nederlandstalige kerk. De eerste jaren waren dan ook best wennen aan lofprijzen in het Engels en de preken luisteren in het Engels. Om die reden koos ik er de eerste jaren voor om geen deel te worden van het worshipteam. Met veel plezier heb ik de eerste jaren in Redeemer het kinderwerk gedaan voor de 2 tot 5 jarigen.

Maar vanaf 2017 merkte ik dat God me leidde en voorbereidde op een andere tijd. Ik las toen een boek waarin het ging over de weiden waarin God ons leidt en dat er momenten zijn dat God ons naar een andere weide roept. Ik merkte heel duidelijk dat God me hierin aansprak. Het was een tijd van vertrouwen en wachten, maar ik merkte dat God me weer vaker iets op mijn hart gaf om uit te zingen tijdens de diensten en ik kreeg ook steeds vaker zelf tijdens mijn stille tijd of via anderen een woord of aansporing om me weer uit te strekken naar het lofprijzen en dan ook binnen het worshipteam. Dat deed me besluiten om eind 2017 deel te worden van het worshipteam. Samen met het team en met de kerk zingen en God aanbidden op zondagochtend maakt me zo blij en vult me met dankbaarheid!

Ook in mijn persoonlijk leven gebeurde van alles de afgelopen negen jaar, waardoor ik God van nog dichterbij heb leren kennen en steeds meer heb geleerd hoe ik zijn stem kan verstaan, door zijn Woord, door de muziek heen en door zijn stem die tot me spreekt. Hij is zo trouw en zo goed en ik ben steeds meer verbaasd over zijn grootheid en zijn plan in en door alles heen. De liederen “Jezus Overwinnaar” van Mozaïek 0318 en “There is power in the blood” van inSalvation hebben me de laatste tijd erg aangesproken, zeker in deze tijd rond Pasen. Zijn plan stond al vast vanaf het begin om Jezus te laten lijden en sterven voor ons allemaal om zo de relatie met onze Vader te herstellen. Zijn bloed betaalde de prijs en Hij is de Overwinnaar! Toen, nu en voor altijd.

Mijn gebed voor ons als kerk is dat we allemaal steeds meer gaan zien en ervaren wie Hij is en wat Hij voor ons gedaan heeft. En dat Zijn aanwezigheid voelbaar en tastbaar zal zijn tijdens de worship, dat mensen zullen worden bevrijd en genezen en dat steeds meer mensen de vrijheid gaan voelen en nemen om hun hart bij Hem uit te storten en te delen wat God ze geeft om zo de kerk te bouwen. Oh, wat een vreugde zal het zijn dat de mensen die binnenkomen en onze geweldige Vader nog niet kennen Hem zullen ontmoeten tijdens de dienst. Ik kijk uit naar wat er nog komen gaat!

__

My name is Rianne and I’m married to André. Together, we have two wonderful kids, Tim and Joanne, who are teenagers at the moment. We decided to join Redeemer Church from the very first start of the church, nine years ago. We’re still feeling at home in this church and it’s so amazing to see what God is doing and has done in the past nine years!

Before we joined Redeemer, we where part of “De Wijnstokgemeente” in Berkel & Rodenrijs. This church is part of the New Frontiers Family as well, but it is Dutch speaking. So it took me a while to get used to worship and a sermon in English. That’s the reason I didn’t join the worship team from the start, but chose to help with kids work for the 2- 5 year olds in the first years. I really loved to do that over the years.

But at the start of 2017, I noticed a new season was coming. I was reading a book at the time where it spoke about how God sometimes points us in another direction and challenges us to leave the pasture we are in and to enter another. This really spoke to me. It was a time of waiting and trusting, but I noticed that God more often gave me a song again to sing out during worship in church. And through hearing God speak, during my quiet time and through other people encouraging me or giving me a word of God, I really felt that it was time to join the worship team. At the end of that year, I decided to become part of the worship team. To sing and worship God on Sunday morning with the team and the Church really makes me happy and fills me with gratitude!

In the past nine years, a lot happened in my personal life as well, which made my relationship with God grow more intimate. In that time, I learned to recognise His voice more and more, through His Word, through music and through Him speaking to me. He is faithful and and good and I’m more and more amazed by His greatness and His steadfast plan. At the moment, the song “Jezus Overwinnaar “ of Mozaiek 0318 and “There is power in the blood” of InSalvation are two of my favorite songs, especially in this time round Easter. His plan for saving us and reconciliation with the Father through the death and resurrection of Jesus amazes me again this season! He payed the price and He is the Victor! In the past, today and in the future!

A deeper knowledge of God, who He is and what He has done for us, and seeing and experiencing Him more, is my prayer for us as a church. I pray we’ll feel and acknowledge His presence in our midst during worship and that we’ll see people being set free and healed. I hope and pray more people will feel the freedom to speak out their heart before God and feel free to share what God gave them to build the church. Oh, what a joy it will be to see new people, who don’t know God yet, enter the church and have an encounter with our amazing Father during the service. I’m looking forward to what is yet to come!

Meet Ruth!

I am Ruth (26), married to Bram, and I’m working as a child psychologist. Bram and I moved to The Hague about three and a half years ago. We ended up at Redeemer via a friend and wanted to be part of the church and serve as well. For me, that meant that I wanted to commit myself to the worship team. It freaked me out a bit, honestly, because I had not sung in front of a congregation before on a regular basis. At first, I felt very exposed and not at all comfortable to express my faith on a stage, because it’s personal and intimate to me. I always wondered if it would be good enough. Yet, I noticed that God had a purpose and bit by bit, He gave me more confidence and courage to express myself. Nowadays, I sometimes still feel vulnerable and challenged, but I know that God always provides, that He has the authority and is leading our service. I know that I do not have to be someone else on stage than I am in my personal relationship with Him.

What touches me in my relationship with God is the intimacy of His constant presence. No matter what I’m doing, I know He is with me. That safety and security is my lifeline. When I feel like I cannot face circumstances, I know that God is greater than my worries or the situation itself. He is the hope that no other power or force could equal. When I think about this hope, in my work or on my bike ride home, everything is put into perspective. For me, music plays an important role in expressing but also experiencing God’s Word. God uses a song to tell me something or reveal another aspect of His character. At the moment, the songs that inspire me are  ‘Waterfall’ and ‘By the Streams’ by Jonathan Ogden and ‘Beautiful’ by United Pursuit. Songs like these inspire me and make me look at Him in awe. Although I love singing in English, nothing compares to expressing your faith in your mother tongue. Maybe that’s why I always get a bit choked up when we sing a song in Dutch :).

Ik ben Ruth (26), getrouwd met Bram, en door de weeks werkzaam als kinderpsycholoog. Bram en ik zijn ongeveer drieëneenhalf jaar geleden naar Den Haag verhuist. We zijn via via bij Redeemer terecht gekomen en wilden graag deel uit te maken van de gemeente. Voor mij betekende dat op een gegeven moment dat ik me wilde inzetten in het Worship Team. Ik vond dat eigenlijk doodeng, want ik had tot op dat moment niet regelmatig voor publiek gezongen. Ik voelde me in het begin erg exposed en nog helemaal niet comfortabel om mijn eigen geloofsleven, wat zo super persoonlijk en intiem met God is, op een podium uit te dragen. Ik vroeg me altijd af of het genoeg zou zijn. Toch merkte ik dat God een doel had en mij beetje bij beetje meer vertrouwen en moed gaf om meer van mijzelf te laten zien en horen. Nu nog steeds voel ik mij wel eens kwetsbaar en vind ik het soms een uitdaging, maar ik merk dat God altijd voorziet en de autoriteit en leiding heeft in een dienst. Ik hoef niet iemand anders te zijn op het podium dan ik ben ik mijn persoonlijke relatie met hem.

 Wat mij raakt in mijn relatie met God, is de intimiteit van zijn constante aanwezigheid. Het maakt niet uit wat ik aan het doen ben, ik weet dat er iemand bij mij is. Die veiligheid en zekerheid zijn mijn lifeline. Als ik situaties zelf het hoofd niet kan bieden voel ik dat God groter is dan mijn zorgen of dan de situatie zelf. Hij is de hoop die geen andere macht of kracht mij zou kunnen bieden. Als ik daar aan denk, in mijn werk of op de fiets naar huis, dan valt alles in perspectief. Voor mij speelt muziek een belangrijke rol in het uiten maar ook beleven van Gods Woord. God kan een lied gebruiken om mij iets te vertellen of een ander aspect van zijn karakter te onthullen. Op dit moment zijn dat de nummers ‘Waterfall’ en ‘By the Streams’ van Jonathan Odgen en ‘Beautiful’ van United Pursuit. Nummers als deze kunnen mij inspireren en mij opnieuw verstelt doen staan van wie hij is. Ook al kan ik goed overweg met het zingen in het Engels, het kan niet op tegen je geloof belijden en uiten in je eigen moedertaal. Dat is waarschijnlijk de reden dat ik altijd een brok in m’n keel krijg als we in het Nederlands zingen :).